Privacy is een mensenrecht

Dus behandelen we het op die manier

Privacyverklaring

Process Measurement and Analysis Ltd begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u het belangrijk vindt hoe uw persoonlijke gegevens online worden gebruikt en gedeeld. Wij respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website, pma.uk.com ("Onze Site") bezoekt en zullen persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met Onze verplichtingen en uw rechten volgens de wet.

 

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van ons privacybeleid [wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van onze site. Als u dit privacybeleid niet accepteert en er niet mee akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze site.

1. Definities en interpretatie
In deze Polis hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Persoonsgegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens. In dit geval betekent het persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze site. Deze definitie omvat, indien van toepassing, de definities in de [Data Protection Act 1998] OF [EU-verordening 2016/679 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR")]; en
"Wij/Us/Onze" betekent Process Measurement and Analysis Ltd [, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder bedrijfsnummer 1015471, met als geregistreerd adres Brook Mills House, Carr Lane, Slaithwaite, HD7 5BG.

 

2. Informatie over ons
2.1 Onze Site is [eigendom van en] wordt beheerd door Process Measurement and Analysis Ltd [, een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland onder ondernemingsnummer 1015471, met als geregistreerd adres Brook Mills House, Carr Lane, Slaithwaite, HD7 5BG.
2.2 [Onze functionaris voor gegevensbescherming is Fowzie Smith-Tahir, en kan worden gecontacteerd per e-mail op [email protected], per telefoon op 01484 843 708, of per post op Brook Mills House, Carr Lane, Slaithwaite, HD7 5BG].

 

3. Wat dekt deze polis?
Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze site. Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de manier waarop uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en wij adviseren u om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

 

4. Uw rechten
4.1 Als een betrokkene, heeft u de volgende rechten onder de GDPR, die dit beleid en Ons gebruik van persoonsgegevens zijn ontworpen om te handhaven:
4.1.1 Het recht om geïnformeerd te worden over Onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens;
4.1.2 Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren;
4.1.3 Het recht op rectificatie als de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of onvolledig zijn;
4.1.4 Het recht om vergeten te worden - d.w.z. het recht om ons te vragen alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen (wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts een beperkte tijd, zoals uitgelegd in paragraaf 5, maar als u wilt dat wij deze eerder verwijderen, neem dan contact met ons op via de gegevens in paragraaf 13);
4.1.5 Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen);
4.1.6 Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens voor hergebruik bij een andere dienst of organisatie);
4.1.7 Het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden; en
4.1.8 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
4.2 Als u een klacht heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de gegevens in sectie 13 en wij zullen ons best doen om het probleem voor u op te lossen.

 

5. Welke gegevens verzamelen we?
Afhankelijk van uw gebruik van onze site kunnen we enkele of alle van de volgende persoonlijke [en niet-persoonlijke] gegevens verzamelen:
5.1 [Uw naam;]
5.2 [Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;].
5.3 [geografische informatie zoals bedrijfsadres].

 

6. Hoe gebruiken we uw gegevens?
6.1 Alle persoonsgegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen, niet langer dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor ze voor het eerst zijn verzameld. Wij voldoen te allen tijde aan Onze verplichtingen en waarborgen uw rechten onder de [Data Protection Act 1998] OF [GDPR]. Zie sectie 7 hieronder voor meer informatie over beveiliging.
6.2 Ons gebruik van uw persoonsgegevens zal altijd een rechtmatige grondslag hebben, ofwel omdat het noodzakelijk is voor Onze uitvoering van een overeenkomst met u, omdat u hebt ingestemd met Ons gebruik van uw persoonsgegevens (bijv. door u te abonneren op e-mails), of omdat het in Onze legitieme belangen is. Specifiek kunnen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
6.2.1 [Het leveren van onze [producten] EN/OF [diensten] aan u (houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u aan te gaan);].
6.2.2 [Onze [producten] EN/OF [diensten] voor u personaliseren en op maat maken;].
6.2.3 [E-mails van jou beantwoorden;].
6.2.4 [U voorzien van e-mails waarvoor u hebt gekozen (u kunt zich te allen tijde uitschrijven of afmelden door te klikken op 'Afmelden' onderaan onze e-mail;].

6.3 [Met uw toestemming en/of indien wettelijk toegestaan, kunnen Wij uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder contact met u opnemen via [e-mail] EN/OF [telefoon] EN/OF [sms] EN/OF [post] met informatie, nieuws en aanbiedingen over Onze [producten] EN/OF [diensten]. Wij zullen u echter geen ongevraagde marketing of spam sturen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Wij uw rechten volledig beschermen en voldoen aan Onze verplichtingen onder de [Data Protection Act 1998] OF [GDPR] en de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003].
6.4 U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons te allen tijde in te trekken en om te verzoeken dat wij deze gegevens verwijderen.

 

7. Hoe en waar slaan we uw gegevens op?
7.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in artikel 6, en/of zolang wij uw toestemming hebben om deze te bewaren.
7.2 [Uw gegevens worden alleen opgeslagen in het Verenigd Koninkrijk].

OF

7.2 [Uw gegevens worden alleen opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte ("de EER") (De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

OF

7.2 [Sommige of al uw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") (De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). U wordt geacht dit te accepteren en hiermee akkoord te gaan door onze site te gebruiken en informatie aan ons te verstrekken. Als Wij gegevens opslaan buiten de EER, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als binnen het Verenigd Koninkrijk en onder de [Data Protection Act 1998] OF [GDPR].
7.3 Gegevensbeveiliging is erg belangrijk voor ons, en om uw gegevens te beschermen hebben wij passende maatregelen genomen om de gegevens die via onze site worden verzameld te beveiligen.
7.4 Stappen die wij nemen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen zijn onder andere:
7.4.1 Alle communicatie die persoonlijke gegevens bevat, moet worden versleuteld [met behulp van Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) voor gegevensoverdracht, waarbij een beveiligde tunnel wordt gecreëerd die wordt beschermd door 128-bits of hogere Advanced Encryption Standard (AES) encryptie].
7.4.2 Alle elektronische kopieën van persoonsgegevens moeten veilig worden opgeslagen met gebruik van wachtwoorden en [256-bit Advanced Encryption Standard - AES] gegevensversleuteling.
7.4.3 Van alle persoonsgegevens die elektronisch worden opgeslagen, moet elk uur een back-up worden gemaakt, die [op locatie] EN/OF [op een andere locatie] wordt opgeslagen. Alle back-ups moeten worden versleuteld [met 256-bits AES].

 

8. Delen we uw gegevens?
8.1 [Behoudens paragraaf 8.2, zullen wij uw gegevens voor geen enkel doel delen met derden.
8.2 In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens die wij in ons bezit hebben te delen, waaronder uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, wanneer wij voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie].

8.3 In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens die wij bewaren te delen, waaronder uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer wij betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, wanneer wij voldoen aan wettelijke vereisten, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie].

 

9. Wat gebeurt er als ons bedrijf van eigenaar verandert?
9.1 Wij kunnen ons bedrijf van tijd tot tijd uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop en/of de overdracht van zeggenschap over ons bedrijf of een deel daarvan. Alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt zullen, indien ze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij met zeggenschap zal, onder de voorwaarden van dit Privacybeleid, toestemming krijgen om die gegevens alleen te gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk door ons zijn verzameld.
9.2 In het geval dat uw gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u [niet] vooraf benaderd en geïnformeerd over de wijzigingen. [Wanneer er contact met u wordt opgenomen, krijgt u [echter niet] de keuze om uw gegevens te laten verwijderen of achter te houden voor de nieuwe eigenaar of beheerder].

 

10. Hoe kun je je gegevens beheren?
10.1 [In aanvulling op uw rechten onder de GDPR, zoals uiteengezet in sectie 4, wanneer] OF [Wanneer] u persoonsgegevens verstrekt via Onze Site, kunnen u opties worden gegeven om Ons gebruik van uw gegevens te beperken. Wij streven er in het bijzonder naar om u sterke controle te geven over Ons gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van Ons, wat u kunt doen door u af te melden via de links in Onze e-mails en op het moment dat u uw gegevens verstrekt).
10.2 Misschien wilt u zich ook aanmelden voor een of meer van de voorkeursdiensten die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn: The Telephone Preference Service ("de TPS"), de Corporate Telephone Preference Service ("de CTPS") en de Mailing Preference Service ("de MPS"). Deze kunnen helpen voorkomen dat u ongevraagde marketing ontvangt. Houd er echter rekening mee dat deze diensten niet kunnen voorkomen dat u marketingcommunicatie ontvangt waarvoor u toestemming hebt gegeven.

 

11. Uw recht om informatie achter te houden
U kunt toegang krijgen tot [bepaalde delen van] onze site zonder gegevens te verstrekken. [Echter, om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden en functies die beschikbaar zijn op onze site, kan het nodig zijn om bepaalde gegevens te verstrekken of het verzamelen van bepaalde gegevens toe te staan].

 

12. Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens?
U hebt het recht om een kopie te vragen van al uw persoonlijke gegevens die door Ons worden bewaard (waar dergelijke gegevens worden bewaard). Onder de GDPR zijn geen kosten verschuldigd en zullen Wij alle informatie in antwoord op uw verzoek kosteloos verstrekken]. Neem voor meer informatie contact met Ons op via [email protected], of via de contactgegevens hieronder in sectie 13. Voor herhaalde of complexe verzoeken kan op verzoek een kleine administratie in rekening worden gebracht.

 

13. Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over Onze Site of dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op per e-mail op [email protected], per telefoon op 01484 843 708, of per post op Brook Mills House, Carr Lane, Slaithwaite, HD7 5BG. Zorg ervoor dat uw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek is om informatie over de gegevens die Wij over u bewaren (zoals onder punt 12 hierboven).

 

14. Wijzigingen in ons privacybeleid
Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld als de wet verandert). Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op onze site worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van onze site na de wijzigingen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven.